Wat wij geloven

Wij willen Gods Woord in alle opzichten zo nauwgezet mogelijk en trouw in ons leven gestalte geven, geleid door de Heilige Geest, in navolging van Jezus Christus. We laten ons daarbij leiden door de volgende uitgangspunten:

 • Wij geloven in de eeuwige levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft en die onveranderlijk, almachtig, rechtvaardig en goed is (Psalm 11:7 en Openb. 1:8)
 • Wij geloven en belijden de Bijbel als het Woord van God in het oude en het nieuwe testament, dat geïnspireerd door de Heilige Geest geschreven is en waarin Zijn wil vastgelegd is, om de mens te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in rechtvaardigheid (Psalm 12:7 en 2 Tim. 3:16)
 • Wij geloven dat de Here Jezus Christus, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, de Zoon van God is en stierf aan het kruis van Golgotha tot verzoening van onze zonden. Hij is de redder der mensen, waarlijk God en waarachtig mens (Luc. 1:30-35, Joh. 1:1-18, Rom. 5:8-11 en 1 Joh. 4:9-10)
 • Wij geloven dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons heeft gereinigd van alle zonde (Hebr. 9:13-14, 1Joh. 1:7)
 • Wij geloven in de opstanding van de Here Jezus Christus uit de dood om onze rechtvaardiging (Rom. 4:25)
 • Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van de Here Jezus Christus en dat Hij zijn plaats heeft ingenomen op de troon aan de rechterhand van zijn Vader in de Hemel, vanwaar Hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort (Hand. 1:10, Rom. 8:34, en Hand. 2:1-4)
 • Wij geloven in de drie-eenheid van God, als Vader, Zoon en Heilige Geest (1 Joh. 5:7-8)
 • Wij geloven dat wij door de doop in water door onderdompeling een geheel nieuw leven leiden (Marc. 16:16 en Rom. 6:4)
 • Wij geloven dat door het ontvangen van de Heilige Geest, met de daaraan verbonden uitingen, gaven en vrucht tot verheerlijking van Jezus Christus, de gemeente gesticht wordt (Hand. 1:8, 1 Cor. 14:26, 1 Cor. 12:4-11 en Gal. 5:22)
 • Wij geloven dat Jezus Christus door Zijn dood aan het kruis van Golgotha en Zijn opstanding uit de dood, de duivel heeft overwonnen en dat de duivel en zijn demonen hierdoor geen zeggenschap meer hebben over wie een kind van God is; door de kracht van God is genezing mogelijk van geest, ziel en lichaam in de Naam van Jezus (Jes. 53:4-5, Luk. 10:19 en Kol. 2:15)
 • Wij geloven dat een ieder die de wil van God doet, Zijn kind is (Matt. 12:50)
 • Wij geloven, op grond van Zijn belofte, in de wederkomst van Jezus (Joh. 14:3 en Hand. 1:11)
 • Wij geloven in het eeuwige leven (Joh. 3:16)